Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Geldigheid

Onze voorwaarden zijn, zonder enig voorbehoud van de klant, onverminderd van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten, levering van onze diensten e.a.
Plaatsing van een bestelling en/of aanvaarding van onze factuur impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden door de klant.

2. Bestellingen en overeenkomsten

Alle offertes en informatie zijn vrijblijvend en ten indicatieve titel.
De overeenkomst komt pas tot stand na ons schriftelijk akkoord of nadat we met de uitvoering overeenkomstig de gegeven opdracht en/of order zijn begonnen.
Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd afwijkingen toe te staan aan de klant tenzij met schriftelijk akkoord van onze Managing Director (zaakvoerder) of diens gevolgmachtigde.

3. Prijzen

Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant dat we gerechtigd zijn de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen van lonen, sociale lasten en dergelijk meer als gevolg van maatregelen door de overheid of, om welke reden ook, een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst.
Onze prijzen zijn exclusief BTW.

4. Levering van goederen en/of diensten

Wij zijn gerechtigd de levering van onze diensten op te schorten of te annuleren indien de klant niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen of indien de klant aan zijn betalingsverplichtingen niet heeft voldaan ingevolge reeds eerder gedane leveringen van onze diensten.

5. Levertijden

Vertraging in de levering of uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

6. Transport

De goederen met welk vervoermiddel ook verzonden, reizen steeds, al was dit franco, op risico en verantwoordelijkheid van de klant.
De vervoer- of verzendkosten komen ten laste en voor rekening van de klant tenzij anders bedongen.

7. Klachten

Iedere klacht moet ons binnen de acht dagen na de definitieve oplevering van onze dienstverlening schriftelijk toegezonden worden. Bij doorlopende opdrachten moet iedere klacht van de voorbije maand ons binnen de acht dagen na het verstrijken van de voorbije maand schriftelijk toegezonden worden. Eens deze termijn verstreken, zijn wij van alle verantwoordelijkheid ontheven en wordt de klant geacht de door ons geleverde dienst te hebben aanvaard.
Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.
Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door derden.

8. Intellectuele eigendom

Wij behouden ons uitdrukkelijk en exclusief de auteurs- en industriële intellectuele eigendomsrechten voor op al onze ontwerpen, plannen, tekeningen, modellen, handboeken, enz.
De klant kan evenwel bedoelde rechten bekomen mits betaling van een afkoopsom aan het tarief en onder de voorwaarden voorafgaandelijk overeen te komen tussen partijen.

9. Garantie - aansprakelijkheid

Wij verlenen geen enkele garantie omtrent de toelaatbaarheid, exclusiviteit, authenticiteit, enz. van onze ontwerpen, plannen, tekeningen, modellen, handboeken, enz.
Wij zijn dan ook onder geen enkel beding aansprakelijk voor eender welke schade die zou voortvloeien uit om het even welke betwisting of aanspraak van de klant of van derden terzake.

10. Gebruik referentie

Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, behouden wij ons het recht voor om de klant als referentie te gebruiken.

11. Overmacht

Indien we niet in staat zijn aan één of meer van onze verplichtingen te voldoen en dit tengevolge van een omstandigheid buiten onze wil om, zijn we gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat wij tot enige schadeverghoeding gehouden te zijn.
Het betreft omstandigheden die wij redelijkerwijze niet konden voorzien en die buiten onze wil om gebeuren. Voorbeelden van overmacht zijn: stakingen, lock-out, vervoersstoringen, brand, tekort aan arbeidskrachten al dan niet door ziekte, e.a.

12. Betalingen

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum en dit op het op de factuur aangeduide rekeningnummer en zonder enige korting of aftrek.
Indien uitzonderlijke betalingstermijnen worden toegekend, wordt bij het niet-respecteren van een termijn, het totale nog openstaande bedrag onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.
Elk niet op de vervaldag betaald bedrag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 12% per jaar en een schadevergoeding van 15% met een minimum van €165.
Het recht van de klant om zich op verrekening te beroepen is uitgesloten.
Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling behouden wij ons het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de volledige betaling van de prijs van de (vorige) bestelling(en) of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder gerechtelijke tussenkomst of voorafgaande ingebrekestelling.

13. Ontbinding van de overeenkomst

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de klant, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van die klant (zoals o.a. fusie, splitsing, inbreng rechtstak, enz.)

14. Bijzondere voorwaarden

Ingeval bijzondere voorwaarden worden toegekend aan de klant, dewelke afwijken van onze algemene voorwaarden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van onze overige algemene voorwaarden.  Daarenboven zal de eventuele nietigheid van één voorwaarde, niet de volledige nietigheid van al onze voorwaarden en/of van de overeenkomst teweegbrengen.

15. Geschillen

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst of aangaande de bestelling door de klant worden beheerst door het Belgische recht en enkel de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd kennis ervan te nemen.

NIEUWSBRIEF

Schrijf u hier in en ontvang als eerste ons laatste nieuws.

Referenties

Ontdek meer

In de kijker

Heeft u vragen of opmerkingen rond onze dienstverlening of expertise? 

Laat het ons weten en wij nemen binnen de 24 uur contact met u op.

CONTACTEER ONS