Sitemap |  NL/FR/EN
  zoek  
print pagina 

DISCLAIMER

1.  Voorwerp

Deze disclaimer heeft als voorwerp de modaliteiten en gebruiksvoorwaarden te bepalen voor al de bezoekers van de website "www.safecon.be" die toebehoort aan Safecon bvba waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Kromstraat 16 te 2470 Retie en de exploitatiezetel gevestigd is in de Sint-Paulusstraat 23/0001 te 2470 Retie.
Bij elk bezoek aan deze website moet onderhavige disclaimer gerespecteerd worden.

2.  Documentatie

Safecon neemt alle redelijkerwijs eisbare voorzorgen opdat de informatie die op haar website geplaatst wordt, correct en actueel zou zijn. De informatie die op deze website aanwezig is, vervangt op generlei wijze een juridisch advies of een professionele assistentie.
Safecon zal in geen geval verantwoordelijk gesteld mogen worden voor het gebruik van de informatie die op haar website geleverd wordt. Zij oefent niet de minste controle of invloed uit op de manier waarop deze informatie door de gebruiker kan aangewend worden. Safecon wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor verlies van inkomsten, kansen, uitbating, winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Uit dien hoofde zal er dan ook geen enkele klacht in aanmerking genomen kunnen worden. Safecon zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

3.  Links

De website "www.safecon.be" kan links naar andere internetsites bevatten. Safecon kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze platformen, noch voor de producten of diensten die er aangeboden worden.

4.  Beschikbaarheid

De website van Safecon is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies voor de goede werking van de website. Niettemin behoudt Safecon zich het discretionaire recht voor deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook.
Safecon zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de schade of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar website wanneer zij er tijdelijk toe gebracht wordt een technisch probleem op te lossen, dit te verhelpen of te laten evalueren.

5.  Intellectuele eigendom

Al de elementen, welke ook, die op de website "www.safecon.be" weergegeven worden, zijn met auteursrechten, evenals met de rechten van intellectuele eigendom voorbehouden. Bovendien zijn ze de volledige en integrale eigendom van Safeon, uitgezonderd de elementen die eventueel door derden geleverd werden.
Safecon staat de bezoekers van haar website toe de inhoud ervan ten persoonlijke en ten private titel te consulteren, met uitsluiting van elke publieke consultatie of verspreiding. Elke totale of gedeelteijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van deze website, van de merknamen, de logo's en de databanken is strikt verboden. Safecon geeft de bezoeker niettemin de toelating om de geconsulteerde informatie af te drukken, enkel voor persoonlijk gebruik en ter informatie zonder het oogmerk deze informatie, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, onder welke vorm ook.

6.  Toepasselijk recht - geschillen

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de website "www.safecon.be" voortvloeit, valt onder de Belgische wetgeving.
Elke klacht moet voorafgaandelijk doorgegeven en geregistreerd worden door de Managing Director van Safecon op het volgende adres:
davy.vandooren@safecon.be.
In geval de betwisting blijft bestaan, zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd, behoudens in het geval van een daarmee tegengestelde, wettelijk gebiedende bepaling.

SAFECON biedt u
Op maat gemaakte
en praktijkgerichte
dienstverlening
kmo-portefeuille
Qfor
Vormelek Formelec
Free counter and web stats
WWW.PIRANACONCEPTS.COM